Výrobní systém  MES xTrace

xTrace je výrobní systém z řady tzv. MES systémů. Tvoří vazbu mezi ERP (ekonomickými) informačními systémy a systémy pro automatizaci technologických procesů výroby.

Pracuje s aktuálními výrobními daty v reálném čase, což umožňuje pružně reagovat na události ve výrobě i na okamžité požadavky obchodu, a přizpůsobovat výrobní proces tak, aby byl co nejefektivnější.

Sběr dat

Aktuální data o rozpracovanosti výroby, informace o odstávkách na jednotlivých pracovištích a měření výrobního cyklu, přináší managementu výhodu soustředit se na slabá místa a tím maximalizovat celkový výkon.

Dosledovatelnost

Kompletní přehled se všemi výrobními kroky, procesy, použitými součástkami, šaržemi a technologickými daty na úrovni jednotlivých dílů umožňuje včasné, přesné a rychlé stažení vadných výrobků a tím výraznou redukci ekonomických ztrát.

Kontrola

Neustálou kontrolou dodržování jednotlivých výrobních kroků, procesů a použitých součástek je garantováno, že díly, které nevyhovují standardům kvality, se nedostanou dále do výrobního procesu.

FUNKCE

Řízení pracovních sil

Pro sledování účasti na jednotlivých operacích a pro kontrolu oprávnění pracovat na daném pracovišti. Jednotlivým operátorům lze definovat úrovně přihlašování na pracovištích:

 • Individuální přihlašování
 • Skupinové přihlašování (pracovník, trenér)
 • Přihlašování na pracovištích s vyšším oprávněním (např. při změně výrobní dávky musí přijít technik a až po načtení jeho osobní karty je možno změnu provést)

Statistiky výkonu operátorů a jejich podíl na zmetkovosti lze využít při odměňování.

OEE

(Měření dostupnosti, výkonu a kvality)

Na základě online sběru dat a neustálého monitorování pracovišť dokáže xTrace okamžitě vyhodnocovat jednotlivé ukazatele využití i celkovou efektivitu pracoviště. Na kterémkoliv PC v závodě stačí na webovém uživatelské rozhraní systému xTrace zadat datum, vybrat směnu a pracoviště a ihned se ve srozumitelné formě zobrazí, v jaké kondici se dané pracoviště nachází.

Měření dostupnosti jednotlivých pracovišť probíhá na základě sběru dat o délce a důvodu odstávek. Vyhodnocení může být cenným podkladem pro odhalení rezerv a úzkých míst výroby. Lze jej využít jako podklady k údržbám, opravám či výměnám strojního parku.

Správa užívaných nástrojů
Při zahájení výroby lze dle výrobní dávky ověřovat vhodnost použitého nástroje (například číslo formy) a evidovat počet cyklů provedených s tímto nástrojem. Při překročení definovaného počtu může xTrace automaticky zablokovat pracoviště a odeslat alarm technikovi, aby vykonal preventivní údržbu nástroje (přeměření, revizi, čištění atd.).
Bezproblémová externí komunikace
Stroje a dopravníky mohou komunikovat přes OPC, TTL, Relé, RS232, Ethernet, sdílený adresář, atd. Datová brána do externích IS (například odvádění výroby, automatické plánování, atd.)
Tisk a identifikace
Díly lze značit pomocí etikety a 1D či 2D kódu. Umožňuje tisk logistických štítků (včetně GS1-128). Tisk kódů chyb, pozic, produktů, forem, atd., přímo z uživatelského rozhraní. Dočasné značení – např. identifikace dílů kódem vratných přepravních jednotek.
Kompletní výrobní historie dílu (rodný list)
Kompletní historie výrobku od vzniku až po expedici.

 • Aktuální status kvality
 • Všechny provedené operace včetně časových značek
 • Jména operátorů, kteří se podíleli na výrobě
 • Procesní logy u každé operace
 • Technologická data strojů
 • Vlastní historie připojených dílů
 • Sériová čísla nebo šarže komponentů a materiálů
 • Použité nástroje, formy
 • Důvody neshod a způsob jejich řešení
 • Další volitelné vlastnosti dle konkrétní potřeby zákazníka
Monitorování výroby
Stačí otevřít webový prohlížeč, jednou kliknout a zobrazí se seznam pracovišť s aktuálním stavem. Každé pracoviště nabízí aktuální data o:

 • Výrobní dávce
 • Aktuálně vyráběném produktu
 • Stavu pracoviště (ON/OFF)
 • Přihlášeném operátorovi
 • Případné odstávce

Při kliknutí na detail lze zobrazit hodinový přehled vyrobených kusů a dostupnost během směny.

Jednoduché vyhledávání informací o chybách
 • Četnost chyb za vybrané období (Pareto analýza)
 • Četnost chyb s pozicemi
 • Hledání konkrétních dílů dle typu chyby, pozice, stavu (např. opraveno), nebo pracoviště, na kterém chyba vznikla
Určení příčiny neshod a jejich pozice

Neshoda může být dílu přidělena strojem (výsledek testu, kamerové inspekce atd.), nebo operátorem při vizuální kontrole.

Technologická data
U jednotlivých operací lze ukládat technologická data. Hodnoty lze využít v rodném listu při validaci problémových dílů, nebo pomocí funkce hledání hromadně exportovat do formátu XLS pro hlubší SPC, CPQ a další analýzy.
Definování pracovních režimů a status kvality
Pomocí této funkce má uživatel možnost ovlivňovat chování pracoviště během nestandardních pracovních režimů, jako například náběh výroby, testování, nebo seřizování. Pro každý takový režim lze samostatně definovat status kvality vyrobených dílů a provázání na OEE (běžná výroba, odstávka atd.). Změna pracovního režimu na pracovišti se provádí nasnímáním čárového kódu.

Testy Převod dílů na testy. Díly se statusem test mohou procházet všemi pracovišti, kromě finálního
Laboratoř Převod dílů do laboratoře. Díly se statusem laboratoř nelze přijmout na žádném pracovišti (např. díly na destrukční zkoušky)
Pozastaveno Díl je dočasně pozastaven kvalitou – nelze jej přijmout na žádném pracovišti
Administrace dílů Nástroj pro hromadné převody dílů na testy, do laboratoře, pozastavení ve výrobě, vyřazení
Spojování dílů a dědění
Definice a kontrola spojení dílů a součástek. Na výrobní lince se vyrábí produkt A. Osazením součástek se z něj stane produkt B, přebírá ale historii produktu A.
Vytváření alarmů
Modul pro zasílání upozornění pomocí E-mailu nebo SMS definovaným skupinám uživatelů. xTrace podporuje 2 typy alarmů. Systémové alarmy, které jsou vyvolány automaticky logikou řídícího programu, pokud dojde k jisté události, a alarmy definované uživatelem, které lze vyvolat na pracovišti načtením kódu:

Systémové

  • Hlášení zmetkovitosti (počet neshod za hodinu nebo po sobě)
  • Hlášení o nedostupnosti pracovišť
  • Překročení maximálního možného počtu použití nástroje
  • Opracování dílu v nestandardním režimu (např. při náběhu výroby)
  • Stav výroby (dokončení/změna výrobní dávky)
  • Chyba při importu z externího systému (plánování, import číselníků atd.)
  • Přetečení času u technologického prostoje

Uživatelské

Uživatel může definovat libovolné množství alarmů a určit příjemce. Příkladem může být přivolání technika v případě poruchy stroje. nebo při nasnímání kódu požádat skladníka o doplnění materiálu na lince. 

Kontrola technologických prostojů

xTrace umožňuje definovat a kontrolovat dodržování technologických prostojů – čekacích časů mezi jednotlivými operacemi. Jako příklad může být uvedeno spojování dílů lepením, kdy je žádoucí, aby se díl dostal na následující pracoviště po dostatečném spojení. Pokud se takový díl dostane na pracoviště před definovanou dobou, xTrace nepovolí jeho zpracování.

Obráceně lze pomocí této funkce kontrolovat expiraci – díl musí být zpracován do určité doby od poslední operace.

Pracovní instrukce
Samostatná aplikace v rámci systému xTrace, která umožňuje efektivně používat pracovní instrukce a dokumenty spolu s platným školením osob.

 • Eliminace tištěných pracovních postupů a naopak zobrazování příslušných pracovních instrukcí operátorovi na monitoru, a to včetně grafických podkladů.
 • Dokumenty mají určenu prioritu, v jakém pořadí se mají zobrazovat. Pracuje se i s jejich verzemi nebo revizemi, jsou evidovány důvody vydání dokumentů
 • Po nasnímání kódu produktu se automaticky zobrazí předem určený pracovní postup, který byl vybrán jako aktivní
 • Aplikace je provázána se zaškolením osob (operátorů), platností jejich certifikátů
 • Probíhá automatická kontrola platnosti školení na příslušné pracovní instrukce a informování o nutném proškolení

Výrobní systém xTrace v elektrovýrobě

Pro výrobní společnost působící na tuzemském i zahraničním trhu v oboru elektroniky a elektrotechniky jsme implementovali náš výrobní systém xTrace. Současně je uzpůsoben elektronické výrobě a jejím specifickým požadavkům na sledování výroby a technologické procesy.

 

xTrace pro automotive

Pro tradičního subdodavatele kompletních palubních desek do automobilů včetně airbagů, který byl prvním svého druhu ve střední Evropě zajišťujeme traceabilitu neboli systém sledování, sběru dat a dohledatelnosti ve výrobě.

 

Přehledné plánování expedic zboží

Zákazník dříve zapisoval veškeré expedice do tabulek a tiskl si VDA etikety, které byly zpracovávány v aplikaci MS Word, tedy veškeré informace měly papírovou podobu. To se vždy při vyšším objemu dat stává nepřehledným a neefektivním způsobem předávání informací.

 

Mám zájem o xTrace

  nebo nás kontaktujte na